WELKOM bij EQUIPAGE De DELFT !


Equipage De Delft is een vereniging die zich ten doel stelt om op authentieke wijze alle aspecten weer te geven van het leven van de bemanning van ’s-Lands Schip van Oorlog “DELFT” ten tijde van de Zeeslag bij Kamperduin (11 okt. 1797). Lees meer...

MONSTER AAN!

BIJ 's~LANDS SCHIP

VAN OORLOG de 'DELFT!

Of volg ons via:

Brielle bevrijd op 1 december

Posted on 27 november 2018 by Admin - Categorized in: 1815-1839 ~ Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, Evenementen

Zaterdag 1 december 2018 werd de bevrijding van Brielle in 1813 uitgebeeld door Equipage De Delft, de Brielse 1 April Vereniging en de Compagnie van Brederode. De soldaten van Equipage De Delft hadden zich als ’troepen uit de Franse periode’ voor de Hoofdwacht, tegenover het Stadhuis geposteerd.

Historisch verslag
In de Leeuwarder Courant van 16 december 1813 is een uitgebreid verslag te lezen van de Brielse bevrijding. Hieronder een deel van dit verslag:

“De klokke drie uren van den namiddag was voor de stad Brielle een gewigtig tijdstip. Eenige manschappen van het 4e Regiment Étrangers (Pruisen in gedwongen Franse dienst) verlieten achtervolgelijk en bij troepen, onder salutschoten en luidruchtig gejuich, de stad.
Het Fransche garnizoen, uit ongeveer 160 man bestaande, stond op de Markt geposteerd met een hauwitzer en een zesponder kanon, waarmede de Fransche kanonniers, zoo op die vertrekkende als de zaamgevloeide personen uit de burgerij, vuurden.

In dit oogenblik, dat alles als het ware beslissen moest, stelde de wakkere en vaderlandlievende luitenant van de artillerie, de heer Jan Hendrik Lux, zich aan het hoofd van een vijftigtal Hollandsche Kust-Kanonniers (…) zich van twee drie-ponders voorzien hebbende, trok deze manschap (…) van de barakken, naar de Markt, tegen den aldaar geschaarden vijand (…) en na wel een uur lang in het midden der stad alzoo met een ernstig en welbestuurd vuur gestreden te hebben, het geschut des vijands tot zwijgen bragten, en tot aan de Hoofdwacht terug sloegen.

Middelerwijl had zich bij deze edelen gevoegd de heer kapitein van de plaatselijke Nationale Garde, Anthonij Hendrik van Kruijne, en de luitenant Jacob Hofman, met eenige hunner manschap en vrijwilligers uit de notabelen der stad, ten getalle van 30 á 40, die van eene andere zijde werkzaam waren, en toen gezamenlijk storm liepen en den algemeenen vijand tot overgave dwongen, welke zich onder het geroep van ‘Vive le Prince d’Orange’ gevangen gaf (…) “

Foto (boven): Equipage De Delft, voor het Stadhuis van Brielle, met dank aan Jeanette Heller.

Equipage De Delft - Brielle Bevrijding 1813 - 1 december 2018

Equipage De Delft – Brielle Bevrijding 1813 – 1 december 2018